Projekt

Översättning, validering och kulturell anpassning av den reviderade versionen av Premature Infant Pain Profile


Prematura barn som föds veckor och ibland månader för tidigt är särskilt känsliga för smärta. Ofta behövs intensivvård som medför många smärtsamma procedurer. För att effektivt kunna behandla smärta och därigenom minska de negativa effekterna måste smärtan uppmärksammas och skattas (mätas).

 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) är en av de mest använda och varierade skattningsinstrumenten för procedursmärta hos prematura barn. En reviderad version, PIPP-R, som nyligen har publicerats med avsikten att vara mer användarvänlig än orginalversionen.


Målsättningen med projektet

a) Översätta PIPP-R till finska, isländska, norska och svenska.

b) Testa innehållsvaliditeten för var och en av de översatta versionerna genom att använda kognitiva intervjuer.


Forskare från PEARL: Randi Dovland Andersen, Sigríður María Atladóttir, Anna Axelin, Mats Eriksson, Guðrún Kristjánsdóttir, Emma Olsson, Bente Vederhus

Användadet av icke-farmakologisk smärtlindring och söta lösningar och för smärtbehandling hos nyfödda – nordiska data från EUROPAIN-studien

 

EUROpean-Pain-Audit-In-Neonates (EUROPAIN) studerar smärtlindring till nyfödda barn i intensivvård över hela Europa. För Finland, Norge och Sverige har vi särskilt samlat data om icke-farmakologisk smärtlindring.

 

Forskare från PEARL: Randi Dovland Andersen, Mats Eriksson, Tarja Pölkki

Smärta hos barn och livslång stresshantering


Denna studie kommer att undersöka om smärta i anslutning till och kort efter födelsen leder till minskad förmåga att hantera stress i ett längre perspektiv.


Forskare från PEARL: Mats Eriksson, Scott Montgomery


Oral glukos för att minska smärta och obehag vid rutinmässig barnläkarundersökning av nyfödda barn


Årligen genomgår över 100 000 nyfödda barn i Sverige 1-2 barnläkar-undersökningar som bland annat innefattar en smärtsam höftledskontroll. Barnens smärtreaktion försvårar undersökningen och stressar dem och deras föräldrar. Med denna studie vill vi se om en liten mängd söt lösning i munnen minskar smärtreaktionen och underlättar undersökningen. Det skulle ge vinster både i form av minskad smärta och obehag och i form av mindre tidsåtgång för undersökningen.


Forskare från PEARL: Mats Eriksson, Emma Olsson

Neurofysiologiska smärtmått för nyfödda barn, en jämförande studie


För att sjuka nyfödda barn ska kunna erbjudas rätt smärtlindring krävs tillförlitliga och användbara smärtskattningsmetoder. I det här projektet jämför vi galvanisk hudrespons (GSR) med nära infrarödljusspektroskopi (NIRS) med smärtskattningsinstrumentet Premature Infant Pain Profile-Revised (PIPP-R). Forskargruppen har erfarenhet av alla metoderna i det neonatala smärtlabbet vid Universitetssjukhuset Örebro men ingen har tidigar jämfört dem med varandra.


Forskare från PEARL: Randi Dovland-Andersen, Mats Eriksson, Maria Gradin, Emma Olsson