Prosjekter

Oversettelse, validering og kulturell tilpasning av Comfort Neo pain Scale

Comfort Neo Scale er et smertevurderingsinstrument som måler pågående smerte/ ubehag hos premature og syke nyfødte. Instrumentet er utviklet av Monique van Dijk, er oversatt til dansk og implementert i alle danske nyfødtavdelinger.

 

Hensikt med studien er å;

1)Oversette Comfort Neo til norsk i henhold til Wild`s 10 trinn for oversettelse, og deretter vurdere innholdsvaliditet gjennom fokus gruppe intervju.

2)Kulturelt tilpasse instrumentet i norsk nyfødtsetting

 

Prosjektet gjennomføres av PEARL medlemmene Lene Tandle Lyngstad og Solfrid Steinnes

 

Bruk av miljø- og atferdsstøttende tiltak og sukkervann for smertelindring av nyfødte – nordiske data fra EUROPAIN studien

EUROpean-Pain-Audit-In-Neonates (EUROPAIN) var en prospektiv observasjonsstudie av ordinær klinisk praksis relatert til sedasjon og analgesi for nyfødte i europeiske nyfødt intensivavdelinger. I Finland, Norge og Sverige ble det også samlet inn data om bruk av miljø- og atferdsstøttende tiltak / ikke-medikamentell behandling

 

Forskere fra PEARL: Randi Dovland Andersen, Mats Eriksson, Tarja Pölkki

 

Nevrofysiologiske mål på smerter hos nyfødte – en sammenlignende studie

For å kunne lindre smerter hos nyfødte på en riktig måte er det behov for reliable smertevurderingsverktøy som er enkle å bruke. Vi sammenligner Galvanic Skin Response (GSR) og Near Infrared Spectroscopy (NIRS) med den reviderte versjonen av Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). Forskningsgruppen har erfaring med alle de tre metodene separat, men de har aldri blitt sammenlignet før.

 

Forskere fra PEARL: Randi Dovland Andersen. Mats Eriksson, Maria Gradin, Emma Olsson

 

Oversettelse, kulturell tilpasning og validering av den reviderte versjonen av «Premature Infant Pain Profile»

 

Premature babyer fødes uker og ofte måneder for tidlig og er spesielt sårbare for smerter. De trenger ofte intensiv behandling for å overleve, men denne behandlingen innebærer samtidig mange smertefulle intervensjoner og prosedyrer. For å kunne behandle smerter i nyfødtperioden på en effektiv måte og slik begrense de negative effektene av smerter må vi først kunne gjenkjenne barnets smerte.

 

«Premature Infant Pain Profile» (PIPP) er en av de best validerte skalaene for vurdering av prosedyresmerter hos for tidlig fødte barn. En revidert versjon, PIPP-R, ble nylig publisert og sies å være mer brukervennlig enn den originale versjonen.

 

Målene med denne studien er å:

a)Oversette PIPP-R til finsk, islandsk, norsk og svensk.

b)Teste innholdsvaliditeten til hver av de oversatte versjonene ved hjelp av kognitive intervjuer.

ABOUT PEARL

 

PEARL is an acronym for "Pain in Early Life". We are a group of researchers dedicated to better pain management for infants and children.

 

The web-site is under construction.

Welcome back many times!

Copyright @ All rights reserved